WinServer.

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a dodržovat ostatní povinnosti ve smyslu a za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”).

2. dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v textu „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v textu „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů Klient uděluje BOOTIQ: souhlas s uchováním a zpracováním jeho údajů k obchodním a marketingovým účelům BOOTIQ; až do odvolání uděluje BOOTIQ, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) Klientovi osobní údaje. To vše v nezbytném rozsahu pro účely zjištění relevantních potřeb Klienta jako uživatele a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitních zákaznických programů, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují zejména jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, doručovací adresa, datum narození, příp. rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů, údaje o platbách a platební morálce, telefonní a e-mailové spojení, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies a informace o nákupních preferencích.

3. Veškeré údaje získané od Klientů užíváme výhradně pro vnitřní potřebu BOOTIQ a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje Klientů předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky. Bez výslovného souhlasu Klientů nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

4. Klient uděluje souhlas se zpracování a uchování osobních údajů dle odst. 9.2 těchto VOP dobrovolně, a to na dobu platnosti Smlouvy / Dílčí smlouvy nebo Objednávky uzavřené mezi Smluvními stranami a následně na dobu nezbytně vyžadovanou právním řádem České republiky.

5. Klient má právo tento souhlas kdykoli odvolat a to písemně, doporučeným dopisem zaslaným poštou na korespondenční adresu BOOTIQ. Odvoláním souhlasu není nijak dotčena zákonnost zpracování osobních údajů Klienta před odvoláním souhlasu. Klient berete na vědomí, že neudělení nebo odvolání souhlasu dle odst. 9.2 těchto VOP může mít za následek nemožnost poskytnutí některých Služeb.

6. Za dodržení podmínek stanovených GDPR a případných souvisejících právních předpisů má Klient právo požadovat od BOOTIQ přístup k evidovaným osobním údajům, Klient má právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, Klient má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a dále má právo na přenositelnost svých osobních údajů.

7. Klient má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

8.Tyto podmínky jsou účinné od 1.4.2021

Pohodu nebo její rozšíření nyní pořídíte
nejvýhodněji na našem e-shopu

Vstoupit do E-shopu